publicerat_40.jpg

R 389 Klorfria diskmedel för gårdsdisk. Studie av olika faktorers inverkan på diskresultatet

Publikationstyp: Rapporter lantbruk och industri
Författare: Sundberg Martin, Lindahl Cecilia, Christiansson Anders, Birgersson Carol, Wahlund Lotten
År: 2009
Av miljöhänsyn går utvecklingen på mjölkgårdarna alltmer mot användning av klor-fria medel för att diska mjölkningsanläggningarna. Det finns dock en osäkerhet om de klorfria diskmedlens effektivitet, och någon etablerad metod för att utvärdera och jämföra diskmedel för gårdsdisk finns ej.

Syftet med detta projekt var att belysa den aktuella frågeställningen om klorfria disk-medels effektivitet. Som ett led i detta utarbetades en metodik för att kunna bedöma diskeffekt (renhet) baserat på sporer från Bacillus cereus. Denna metod användes sedan för att i en serie diskförsök prova ett antal klorfria diskmedel, där även disk-temperaturens inverkan på diskresultatet undersöktes.

Diskförsöken utfördes i en testanläggning som konstruerats för att så långt möjligt efterlikna praktiska förhållanden på en gård. På en diskslinga finns två provriggar med vardera fyra demonterbara provtagningsbrickor. Brickorna är fästa i änden av T-rör som sticker ut 1,5 respektive 3 gånger diskledningens diameter för att åter-spegla olika svåra diskförhållanden.

I diskförsöken påfördes ”smuts” på brickornas mätyta. Genom att jämföra mängden ursprunglig ”smuts” på brickorna med mängden efter disk erhölls ett kvantifierbart mått på diskeffekten. Som ”smuts” användes dels sporer från B. cereus, dels filmjölk. I en och samma disk användes den ena provriggen för sporer och den andra för fil-mjölk.

Den största delen av de i projektet genomförda försöksdiskarna gjordes inom ramen för en Huvudstudie. Denna omfattade 10 olika disklösningar vid temperaturerna 35, 45, 55 och 65C, vilket med tre upprepningar för varje kombination gav totalt 120 diskar. Utöver detta gjordes diskförsök av mer orienterande karaktär för att belysa effekter av reducerad vattenmängd, ökad lutkoncentration samt växeldisk med alkaliskt/surt diskmedel.

I huvudstudien ingick sex klorfria, alkaliska diskmedel; tre flytande och tre pulver-diskmedel. Utöver dessa användes även ett alkaliskt diskmedel med klor, en lut-lösning, en lut/hypokloritlösning samt ”diskning” med enbart vatten.

Med den testanläggning och metodik som användes i dessa studier är de viktigaste slutsatserna från projektet följande:

- Alkaliska diskmedel utan klor gav betydligt lägre reduktion av Bacillus cereus-sporer än disklösningar som innehöll klor.
- Alla klorfria alkaliska diskmedel gav i princip likvärdigt diskresultat, således var det heller inga skillnader mellan pulvermedel och de i flytande form.
- Samtliga diskmedel gav för ögat rena ytor med filmjölk som ”smuts”.
- Under diskfasen bör disklösningens temperatur vara 55ºC.
- En ökning av disklösningens temperatur från 55ºC till 65º förbättrade inte disk-resultatet.
- Det är viktigt att diskningen utförs med korrekt vattenmängd.
- Växeldisk med ett alkaliskt och ett surt diskmedel gav större reduktion av sporer än två diskar med alkaliskt diskmedel.

Det ska påpekas att den testmetod som användes, inte fullt ut återspeglar de hygien-problem som finns i praktiken. De resultat som framkommit i försöken kan därför inte direkt överföras till praktiska förhållanden. Den kunskap som erhållits i projektet utgör dock en bra grund för att kunna vidareutveckla metodik och modellsystem.

Antal: Ladda ner 429 KB

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se