publicerat_40.jpg

R 395 Samtidig skörd av halm och agnar för energiändamål - inverkan på avkastning, baldensitet, fälttorkningsförlopp och förbränningsegenskaper

Publikationstyp: Rapporter lantbruk och industri
Författare: Lundin Gunnar, Rönnbäck Marie
År: 2010
Vid bärgning av halm till energiändamål samlas idag enbart den långstråiga frak-tionen in. Teknisk utveckling har gjort det möjligt att även bärga agnarna. Genom att blanda in denna fraktion i halmsträngen vid skördetröskningen ökas mängden bärgade skörderester samtidigt som baldensiteten kan förväntas öka. Detta ger potentialer för högre produktivitet vid halmens skörd och fortsatta hantering.

Undersökningen syftade till att klarlägga hur samtidig bärgning av halm och agnar inverkar på avkastning, baldensitet, fälttorkningsförlopp och förbrännings-karakteristika.

Orienterande fältförsök i kort- och långstråiga höstvetegrödor genomfördes under 2009 i Enköpingstrakten. Två skördetröskor begagnades, båda av fabrikat John Deere men med sinsemellan olika principer för urtröskning och frånskiljning. Skördetröskorna var försedda med Rekordverkens Combisystem för halmhack-ning och agnspridning, d.v.s. med möjlighet att blanda in agnarna i halmsträngen alternativt att fördela dessa över skördetröskans arbetsbredd. Vid skördetrösk-ning¬en tillämpades dessa inställningar växelvis på sådant sätt att agnarna blandades in i halmsträngen i vartannat kördrag.

Så snart halmen uppnått lagringsduglig vattenhalt skördades den med en fyrkant-balpress av modell Claas Quadrant 1200.

Mätningarna av skörderesternas vattenhalt omedelbart efter skördetröskningen visade att inblandningen av agnar i halmsträngarna medförde att vattenhalten sänktes. Redan något dygn efter skördetröskningen hade skillnaderna i vattenhalt mellan behandlingarna utjämnats. Mätningarna av balarnas vikt och densitet visade inte på några skillnader mellan behandlingarna.

Inblandningen av agnar medförde att mängden bärgade skörderester ökade med 14 %, d.v.s. att ungefär hälften av den biologiskt tillgängliga mängden agnar skördades.

Bränsleanalyser på skördat material visade en något ökad askhalt när agnar hade blandats in. Detta ledde dock inte till någon väsentlig skillnad i värmevärde eller i asksmältbeteende.

Skörderesterna följer inte strikta banor vare sig inuti eller bakom skördetröskan. Detta medför att det i praktiken inte föreligger någon skarp gräns mellan halm-bärgning ”med agnar” respektive ”utan agnar ”.

För att erhålla underlag för utförliga rekommendationer avseende samtidig bärgning av halm och agnar är mer omfattande försök nödvändiga. Bland annat behöver inverkan av årsmån och olika tröskprinciper studeras vidare.

Antal: Ladda ner 1,36 MB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se