publicerat_40.jpg

R 342 Jordbrukssektorns energianvändning

Publikationstyp: Rapporter lantbruk och industri
Författare: Edström Mats, Pettersson Ola, Nilsson Lennart, Hörndahl Torsten
År: 2005
Syftet med denna undersökning har varit att kvantifiera energianvändningen för de viktigaste delarna av livsmedelskedjan och beskriva vilka energibärare och kvantiteter som används. Denna sammanställning är en summering och syntes av ett antal andra studier där energibehovet för olika delar av livsmedelskedjan studerats. Fokus har legat på primärproduktionen. Syftet med undersökningen har ej varit att beskriva livsmedelskedjans hela energianvändning. Ambitionen har heller inte varit att få dessa beräkningar av energianvändningen för primär­produktion av livsmedel att överensstämma med befintlig energistatistik över jordbrukets energianvändning.

I arbetet har nyckeltal och referenstal tagits fram för livsmedelskedjans energianvändning, vilka kan ligga till grund för ”benchmarking” mellan företag och prioriteringar av potentiella besparingsmöjligheter för respektive produktionsgren. Till skillnad mot tidigare studier har denna studie beräknat den nationella energianvändningen uppdelat ienergibärarna fossila bränslen, elektricitet och biobränsle, där de fossila bränslena har delas upp i eldningsolja, kol, diesel, bensin och naturgas.

Jordbrukets direkta användning av energibärare för livsmedelsproduktionen bedöms vara ca 3,7 TWh fördelat på drygt 60 % av fossila bränslen, 30 % el samt 10 % bioenergi. Av de använda fossila bränslena utgörs ca ¾-delar av diesel som används för driften av jordbruksmaskinerna.

Vidare har de genomförda beräkningarna för den studerade delen av de jord­bruksrelaterade industrierna kommit fram till att det används ca 7,5 TWh fossilbaserade energibärare, varav 25 % utgörs av drivmedel för transporter. Naturgas är den energibärare som industrin använder mest. Av industrins totala energianvändning utgörs mindre än 10 % av bioenergi. Industrin inom jordbruksnäringen kan vara en betydelsefull aktör för att få igång mer omfattande odling av bioenergigrödor.

Uppvärmningsbehovet i alla småhus som finns lokaliserade på lantbruksfastigheter har beräknats till ca 6,1 TWh/år. Uppvärmningen sker med drygt 10 % av fossila bränslen, 30 % av el samt 60 % av bioenergi. Hushållens användning av eldningsolja sjunker dock snabbt.

Antal: Ladda ner 233 KB

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se