publicerat_40.jpg

R 341 Hampa som bränsleråvara - en förstudie

Publikationstyp: Rapporter lantbruk och industri
Författare: Sundberg Martin, Westlin Hugo
År: 2005
Intresset för hampa och hampaodling är för närvarande stort i Sverige. Förutom odling förekommer en mängd andra aktiviteter på flera håll runt om i landet. Efter ett långt odlingsuppehåll av hampa i Sverige är emellertid kunskapen i många avseenden bristfällig. Flera av de användningsområden för hampan som idag diskuteras är också sådana där ingen tidigare erfarenhet finns inom landet.

Syftet med denna förstudie var att belysa vissa av de frågeställningar som är av betydelse för att kunna bedöma hampans potential som biobränsle. En viktig fråga var att utifrån skördemätningar som gjorts bedöma vilken avkastningsnivå som är rimlig att uppnå. Vi har också försökt få en bild av vilket intresse det finns från energibolagens sida att använda hampan som bränsle samt vilka förbränningstester som planeras. Vidare har vi sammanställt tillgänglig kunskap och erfarenheter kring skördeteknik för hampa.

Efter att ha gått igenom resultat från odlingsförsök (främst svenska men även utländska) samt skördeuppskattningar under senare år i Sverige, har vi bedömt att en realistisk avkastningsnivå för välskötta hampaodlingar på lämpliga jordar bör kunna uppgå till ca 10 ton torrsubstans per hektar i stamskörd. En något högre avkastning bör dock vara möjlig att producera på mycket goda, bördiga mulljordar.

Kostnaden för att odla fram ett hampabestånd färdigt för skörd har beräknats till knappt 5 000 kr per hektar. Av detta utgör kostnader för utsäde och gödselmedel en stor del. Att skörda hampa med konventionella eller något modifierade lantbruksmaskiner är i många fall möjligt men inte optimalt. För att säkerställa en rationell och problemfri skörd vid storskalig användning av hampa till biobränsle krävs utveckling av lämplig skördeteknik.

Kontakter med energibolag och andra nyckelpersoner inom biobränsleområdet visar att det finns ett stort intresse från energibolagens sida att använda hampa som biobränsle. I slutändan är det emellertid som alltid till stor del en prisfråga. För att kunna optimera utnyttjandet av hampa som biobränsle behövs ytterligare och fördjupad kunskap inom ett flertal områden, till exempel näringsbehov, effekten av olika odlingsåtgärder, passande sorter, skörde- och hanteringsteknik samt förbränningsegenskaper.

Antal: Ladda ner 180 KB

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se