publicerat_40.jpg

R 407 Inverkan av korta inläggningsavbrott på ensilagekvaliteten i plansilor - Modellförsök

Publikationstyp: Rapporter lantbruk och industri
Författare: Martin Sundberg, Thomas Pauly, Rolf Spörndly
År: 2012
Svenska mjölkproducenter har generellt sett en god kännedom om de rekommendationer för ensilering som förs ut via rådgivningen. Ett undantag är dock rådet om att plansilor bör täckas provisoriskt vid kortare uppehåll i inläggningen, t.ex. under natten eller vid störningar i inläggningsarbetet orsakat av maskinhaveri.

Även bland dem som känner till rekommendationen är det få som tillämpar den i praktiken, och bland både lantbrukare och rådgivare finns en osäkerhet om hur viktig en provisorisk täckning är. Även om den rent teoretisk är befogad, kanske en relativt kort tidsperiod med aeroba förhållanden inte är avgörande för ensileringsresultatet.´

Syftet med detta projekt har varit att ta fram kunskap vad olika långa tider med aeroba förhållanden i grönmassan betyder för ensilagets kvalitet och dess ek-nomiska värde.

I projektet genomfördes under två år totalt tre försök med hackad grönmassa som fylldes i små försökssilor, vilka sedan fick ligga under aeroba förhållanden under antingen 0, 5, 10 eller 24 timmar (aerob tid) innan de förslöts. Grönmassan i för-söken hade en torrsubstanshalt på mellan 25 och 30 %. Innan fyllning provtogs grönmassan för kemiska analyser samt bestämning av antalet mjölksyrabakterier. Under den aeroba fasen dokumenterades temperaturen i grönmassan och efter respektive aerob tid togs prover ut för kemiska analyser. Sex silor i varje försöks-led användes för att följa ensileringsförloppet, där två silor vardera tömdes efter 3, 6 respektive 18 dygns lagring och pH-värdet bestämdes. I det färdiga ensilaget (tre silor lagrade 90 dygn) gjordes också mer omfattande analyser av ensilage-kvaliteten samt bestämning av lagringsstabilitet och viktsförlust.

Resultaten från ensilageanalyserna i de tre försöken användes som indata i en optimeringsberäkning för att värdera vad olika aeroba tider innebär ekonomiskt. Studien visade att grönmassans ensilerbarhet gradvis försämrades när tiden för luftexponering ökade. Det generella mönstret vid längre aerob tid för grönmassan var att ammoniaktal, pH-värde och buffertkapacitet ökade, medan mängden vatten-lösliga kolhydrater minskade. Detta återspeglades i en långsammare fermentering samt ofta försämrade kvalitetsparametrar i det färdiga ensilaget, såsom högre pH-värde, ökad halt smörsyra, minskad halt mjölksyra och minskat energiinnehåll.

Den ekonomiska värderingen av ensilaget visade på ett successivt minskat värde vid ökad aerob tid för grönmassan. Jämfört med alternativet med en aerob tid på 0 timmar, beräknades en merkostnad på 4, 7 och 14 öre per kg torrsubstans vid 5, 10 respektive 24 timmars aerob tid.

Resultaten från försöken visar att grundregeln bör vara att i största möjliga utsträckning undvika exponering för luft. En plansilo bör därför så snabbt som möjligt täckas provisoriskt om man vet att ett avbrott i inläggningsarbetet kommer att uppstå.

Ladda ner 435 KB

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se