publicerat_40.jpg

R 410 Sveriges primärproduktion och försörjning av livsmedel - möjliga konsekvenser vid en brist på fossil energi

Publikationstyp: Rapporter lantbruk och industri
Författare: Andras Baky, Anna Widerberg, Birgit Landquist, Ida Norberg, Johanna Berlin, Jonas Engström, Karin Svanäng, Katarina Lorentzon, Lars-Åke Cronholm, Ola Pettersson
År: 2013
Denna rapport ger en inblick i vad konsekvenserna kan bli för Sveriges livs¬medels-försörjning om möjligheten att importera tillräckliga volymer av fossil energi minskar. Det läge som beskrivs är en tänkt situation som uppkommit snabbt och oväntat genom till exempel politiska oroligheter eller någon naturkatastrof. Det har således inte funnits någon förberedelsetid för situationen. Längden på krisen är satt till en period av 3-5 år. Under den tiden förutsätts inte någon teknisk utveckling eller annan strukturell förändring hinna ske som ändrar förutsättningarna jämfört med dagens situation. Om krisen blir mer långvarig kommer den dock successivt att tvinga fram stora för-ändringar. Rapporten tar upp de effekter som blir resultatet under de första 3-5 åren av en bristsituation avseende tillgänglig fossil energi.

Idag är livsmedelsförsörjningen i Sverige och stora delar av världen beroende av en ständig tillförsel av fossil energi. I produktionen av livsmedel används till exempel stora mängder diesel, eldningsolja och mineralgödsel. Detta gäller för primärproduk-tionen av vegetabilier och uppfödning av djur, men även i hög grad för förädlingsindustrierna som ser till att råvarorna blir till matvaror färdiga för konsumenterna. Mellan de olika leden sker transporter i många riktningar som är beroende av fossil energi. I rapporten följs tre olika scenarion från primärproduk¬tion via förädlingsindu-strin till hur slutligen konsumenterna påverkas. De tre scenarierna är benämnda låg brist, medelbrist och hög brist. De representerar tre olika bristscenarier där tillgången på fossil energi antas minska. De tre nivåerna har tentativt satts som en minskning med 25 %, 50 % respektive 75 % jämfört med dagens nivåer. Dessa procentsatser har satts som inledande diskussions¬nivåer där sedan beräkningar har gjorts av hur de olika produktionsleden påverkas.

Rapporten inleds med en beskrivning av nuläget gällande produktionsvolymer och energiförbrukning. Den utgör ett referensscenario som är grunden för vidare beräk-ningar. Konsekvenserna av de tre scenarionivåerna har tagits fram via diskussioner med experter och aktörer i produktionskedjorna.

En nationalekonomisk analys har utförts där priselasticiteten på drivmedel har be¬dömts utifrån en tänkbar bristsituation. Analysen pekar på att priset för en liter diesel vid högbristscenariot kan komma att bli så högt som 160 kr.

Resultaten visar på att mycket odlingsmark idag nyttjas till spannmålsodling där största delen används för att producera spannmålsbaserat foder till animalieproduktion av gris och kyckling. Vid en bristsituation kommer det inte att vara möjligt att odla samma mängd spannmål, utan det som odlas måste i första hand användas till direkt konsumtion. Primärproduktionen kommer dock att i större grad utnyttja djur som kan beta gräs som grovfoder. På det viset kan delar av den obrukade marken användas till extensivt bete.

Vidare visar resultatet att vid låg bristnivå finns det möjlighet att hantera situation¬en ganska väl genom effektiviseringar på alla nivåer, där processer styr mot energioptimering i stället för som idag ofta mot färre antal arbetstimmar. På medel och hög bristnivå av fossil energi uppstår en situation där det inte är möjligt att hålla Sveriges befolkning ovanför svältgränsen. Resultaten visar även på en omfördelning av näringsintaget, där mängden kolhydrater kommer att minska relativt dagsläget.

Resultatet pekar även på att vissa delar av Sverige kommer att ha lättare respektive svårare att nå försörjning då de är starkt beroende av transporter för livsmedel. Stora delar av Norrland och Storstockholm är till exempel väldigt beroende av intransporter medan till exempel Skåne är mindre beroende av intransporter av mat trots den stora befolkningsmängden i Malmö.

Ladda ner 3,03 MB

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se