publicerat_40.jpg

RKA 29 Utvärdering av två metoder för luktreducering av komposterbart avfall från livsmedelsbutiker

Publikationstyp: Rapporter kretslopp och avfall
Författare: Torén Anna, Dustan Andrew, Ringmar Anders, Arinder Pernilla
År: 2003
Livsmedelshandeln genererar stora mängder organiskt avfall. På grund av brister i dagens system för hantering av avfallet finns det behov av alternativa lösningar på kyllagringen och/eller uppsamlingssystemet. Förvaring av komposterbart matavfall i en sluten behållare utanför livsmedelsbutiker är ett sådant tänkbart alternativ till dagens hantering. Risken för utveckling av lukt- och hygienproblem är oklar men preliminära resultat tyder på att det finns möjligheter med behandling av avfallet med ozon eller Ambio-Dor (ett bakteriebaserat preparat).

Syftet med detta projekt var att vetenskapligt undersöka effekten av behandling av komposterbart avfall från livsmedelsbutiker i en sluten avfallsbehållare med ozon respektive Ambio-Dor för luktreducering.

En sluten avfallsbehållare fylldes med avfall i olika försöksomgångar. Vid varje försöksomgång genomfördes en av tre olika ”behandlingar”: obehandlat, ozonbehandlat och Ambio-Dor-behandlat. Avfallet hade börjat brytas ned och luktade innan någon behandling sattes in. I försöken jämfördes luft från obehandlat komposterbart avfall med luft från komposterbart avfall behandlat med antingen ozon eller Ambio-Dor. Jämförelsen gjordes efter att avfallet lagrats i den slutna behållaren i 10 till 11 dagar.

Luktreduceringen bestämdes genom mätning av s k luktintensitet och luktkaraktär. Luktintensitet mättes i en olfaktometer. Det innebär att försökspersoner fick bedöma lukten i den s k objektsluften i relation till en referensgas, i det här fallet pyridin. Luktens karaktär bedömdes genom att försökspersonerna fick skatta upplevelsen av lukten i relation till referensgasen (obehaglig/behaglig, illa/gott). Hygien, spridning av mikroorganismer, bestämdes genom mått på totalantalet bakterier och mögel, samt genom typning av %DFLOOXV spp. vid ett antal givna mätpunkter. En statistisk utvärdering visade hur nära släktskap bakterieisolaten hade med varandra.

Luktintensiteten minskade med 20 % vid ozonbehandling jämfört med obehandlat och med 9 % vid Ambio-Dor-behandling jämfört med obehandlat. Ozonbehandling ledde till viss förbättring av luktens karaktär, men det var inte möjligt att uttala sig om hur stor denna förbättring var. Det var inte heller möjligt att uttala sig om förbättringen härrörde från reduktion eller lukt av ozon. Ingen förändring i luktens karaktär vid behandling med Ambio-Dor kunde påvisas.

Resultaten från de mikrobiologiska studierna tyder på att det sker en spridning av bakterier in i och ut ur komprimatorn. Någon spridning av bakteriestammarna från Ambio-Dor utanför komprimatorn kunde inte påvisas.

De i denna studie uppmätta luktreducerande effekterna var små. Möjligheterna att på olika sätt öka den luktreducerande effekten med de studerade metoderna verkar dessutom begränsade. Till exempel kan användning av högre ozonhalter leda till en hantering där människor utsätts för skadligt höga ozonhalter. Frågan om huruvida det är lämpligt att ha en avfallshantering i rumstemperatur med lukt- och bakteriereducerande åtgärder i samband med en livsmedelbutik bör utredas vidare.

Antal: Ladda ner 742 KB

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se