publicerat_40.jpg

RKA 49 Inventering av biobäddar i Sverige 2013. Sammanställning av enkätundersökning genomförd vid behörighetsutbildningar för växtskyddsmedel 2010-2012

Publikationstyp: Rapporter kretslopp och avfall
Författare: Maria del Pilar Castillo, Leticia Pizzul, Eskil Nilsson
År: 2013
En punktkälla för förorening inom jordbruket är oavsiktligt spill vid hantering av koncentrerade bekämpningsmedel under påfyllning av spruttanken. En enkel och kostnadseffektiv åtgärd mot denna typ av förorening är användning av biobäddar. Den första biobädden byggdes i Skåne år 1993 och sedan dess har många svenska bönder byggt och använt biobäddar för att få en säker hantering av bekämpnings-medel. Det finns dock lite information om hur biobäddarna konstrueras, används, underhålls och accepteras av lantbrukarna.
I detta projekt genomfördes en inventering av biobäddar i Sverige med målet att utifrån deras nuvarande skötsel och underhåll identifiera grundläggande forsknings-behov, och eventuellt utfärda nya rekommendationer.

Undersökningen genomfördes genom att en skriftlig enkät skickades till 22 länsstyrelser, som i sin tur spred dem till deltagare i behörighetskurser för växtskyddsmedel. Resultaten visar att lantbrukare upplever biobädden som relativt lätt och billig att bygga, och som ett praktiskt och bra system för att hantera bekämpningsmedel. Resultaten visar också att även om lantbrukarna är nöjda med tillgängliga rekommendationer har i vissa fall de instruktioner som säkerställer en väl fungerande biobädd inte följts vad gäller t.ex. utformning och hantering av biomixen och grässkiktet, påförda vattenvolymer och underhåll.

Enkätens sammanställda resultat visar att lantbrukare accepterar användning av biobäddar som en effektiv och billig metod för att undvika punktkällor på gårdarna. Den ursprungliga svenska utformningen av biobädden är fortfarande ändamålsenlig för de flesta lantbrukare, förutsatt att riktlinjerna för konstruktion och underhåll av biobädden följs. I vissa fall finns det ett behov av att modifierade biobäddar eller andra bioreningssystem som kan behandla större mängder vatten. Mer kunskap behövs avseende bindnings- och nedbrytningskapacitet i olika typer av biobäddar för att fastställa den potentiella risken för förorening.

Ladda ner 548 KB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se