publicerat_40.jpg

RKA 26 Undersökning av luktreducerande system och deras effekter i storskaliga biogas och komposteringsanläggningar i Europa

Publikationstyp: Rapporter kretslopp och avfall
Författare: Berg Jessica
År: 2001
Biologisk behandling av organiskt avfall, oavsett om den sker med en komposterings- eller biogasprocess, ger i regel upphov till luktstörningar. Lukten kan vara störandevid uppsamlingen hos avfallsproducenten, vid transporten till behandlingsanläggningen, vid anläggningen samt vid transporten och spridningen av det behandlade avfallet. Samtliga anläggningar som kontaktades eller besöktes har därför installerat någon metod för att reducera lukten. Tömning av transportfordon och förbehandling av avfall har genomgående visat sig vara två moment som genererar lukt. I mångafall har man minskat luktproblemen genom att utföra dessa operationer inomhus med stängda portar och med luktbehandling av ventilationsluften. Andra moment som också i många fall gett upphov till luktemissioner är upplagring av komposter och rötrester.

Vidare kan konstateras att det enbart i enstaka fall har utförts luktmätningar i anläggningarna och i flertalet fall får man bedöma anläggningarnas luktstatus med hänsyntill de klagomål som inkommit. Det är därför inte möjligt att uttala sig om de olika metodernas luktreducerande förmåga.

Den biologiska behandlingen av organiskt avfall ökar i omfattning i många länder i Europa. Acceptansen av denna verksamhet är i hög grad förknippad med att effektiva luktreduceringstekniker används. De olika metodernas luktreducerande effektivitet måste objektivt kunna mätas mot varandra och för detta bör man använda en sensorisk luktmätningsmetod.

Lokaliseringen av behandlingsanläggningen med hänsyn till risken för luktolägenheter har i många fall inte varit en prioriterad fråga. Detta har medfört att många anläggningar har placerats alltför nära omkringboende som blivit störda av lukt. För framtida lokalisering av anläggningar ger luktemissionsdata i kombination med utveckling av meteorologiska, platsspecifika spridningsberäkningar en god vägledning vid val av plats för anläggningen.

Antal: Ladda ner 1,87 MB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se