20120906_JTI_023.jpg

Växtodling

Skördetröska i fält
Vi forskar för en uthållig växtproduktion.
Jordbruk och livsmedel (f d JTI) forskar om teknik och metoder för styrning och kontroll vid odling, skörd, hantering och lagring av jordbruksgrödor. Målet är en växtproduktion som ger förbättrad produktkvalitet, bättre lönsamhet och mindre belastning på miljön.

Tack vare vår erfarenhet från såväl teknik som biologi kan vi skräddarsy lösningar som är anpassade för den krävande jordbruksmiljön.

Vi arbetar i tillämpade projekt, ofta i fält, där mät- och reglerteknik är centrala begrepp. Arbetet bedrivs i nära samarbete med – och på uppdrag – av lantbrukare och företag, där tekniker och metoder kan testas i praktiken. Vi har också ett nära samarbete med såväl andra institut som universitet, både i Sverige och internationellt. Det breddar vår kompetens ytterligare.

För odling med precision

Sensorteknik, som ursprungligen tagits fram för andra branscher, används och modifieras av Jordbruk och Livsmedel, och vi utvecklar också de system som sensorerna ska verka i. Med sensorer blir det enklare att redan i fält övervaka produktionen och kvaliteten på jordbruksgrödor.

Begreppen produktionskvalitet och precisionsodling går som en röd tråd genom verksamheten. Genom att anpassa odlingen till växtplatsen kan man styra insatser som till exempel växtnäring, vatten och bekämpningsmedel för att passa förutsättningarna på de enskilda delarna av fältet. Vi arbetar med allt från informationshantering till att utveckla och testa on-linesensorer. Genom att mäta olika egenskaper direkt i fält, på växande eller skördad gröda, kan fältet delas in eller grödan sorteras efter olika egenskaper.

I dag ställs allt högre krav på lagringsmöjligheter för spannmål och grönsaker, bland annat för att minska antalet transporter. Vi har omfattande kompetens när det gäller skörd, konservering och lagring av exempelvis spannmål och oljeväxter. Vi utvärderar tekniker och metoder för att säkerställa att kvaliteten inte försämras.

För ett hållbart jordbruk

Vi arbetar även med frågeställningar inom ekologisk produktion; det kan till exempel handla om mekaniska metoder för ogräsbekämpning eller för en bättre etablering av grödor.

Ett hållbart jordbruk innefattar även att hushålla med växtnäringen. Vi arbetar med teknik, metodik och riktlinjer för att förbättra utnyttjandet av växtnäringen i stallgödsel samt andra organiska restprodukter i odlingen och minska växtnäringsförlusterna till mark, luft och vatten.

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-06-07

 

Kontaktperson:
Anna Rydberg
Tel: 010 - 516 69 55

............................

 

NUTRINFLOW

Jordbruk och livsmedel (f d JTI) är svensk partner i EU-projektet Nutrinflow, som med innovativ vattenförvaltning vill skapa ett blåare Östersjön.

............................

Eurolegume

Jordbruk och livsmedel (f d JTI) är svensk partner i EU-projektet EUROLEGUME verkar för en ökad och uthållig produktion av baljväxter i Europa.

............................

SP Grean Lean

Jordbruk och livsmedel medverkar i kompetensplattformen SP Green Lean länkar samman Lean-filosofin med miljösystemanalys och livscykelanalys.


RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se