20120906_JTI_023.jpg

Energi

Vårt arbete med åkerbränslen täcker hela kedjan från fält till anläggning.

Jordbruk och livsmedel (f d JTI) har bred kompetens på klimat- och energiområdet. Arbetet sker utifrån ett systemperspektiv där miljö- och energieffektivitet är viktiga aspekter. Vi tar fram långsiktiga och ekonomiskt bärkraftiga lösningar som håller från idé till verklighet.

Vi utvecklar, demonstrerar och utvärderar tekniker och system för produktion av åkergrödor för framställning av värme, el och drivmedel. Fokus ligger på kedjan från fält till anläggning. Här ryms såväl odling och skördeteknik, som hanterings- och lagringstekniker samt logistiksystem.

Biogas och energieffektivisering

Vi arbetar även med frågor som rör förädling och förbränning av energigrödor, samt återföring av aska till åkermark. I förbränningstekniska frågor samarbetar vi med SP  Förbränningslabb.

Vi har lång erfarenhet inom områdena anaerob behandling och utvinning av biogas, både på gårdsnivå och i industriell skala.  Vi arbetar även med tekniker för spridning av rötrest och gör bedömningar av rötrestens nytta som växtnäring.

Vårt arbete innefattar även energieffektivisering på gårdsnivå, till exempel transporter, fältarbete, och effektivare metoder för lagring och konservering av grödor.

Systemanalys ger helhetssyn

Våra forskare studerar metoder för utveckling av förnybara fordonsbränslen. Vi har bland annat utrett möjligheterna för etanolproduktion baserad på sockerbetor, samt drivit projekt om anrikning av metan i biogasprocessen för att effektivisera uppgradering av biogas. Med systemanalysen som verktyg kan vi beräkna miljöeffekter vid till exempel produktion av fordonsbränslen.

Systemanalytiska modeller och scenarier är viktiga verktyg när vi utvärderar tekniker, produkter och system ur energi-, miljö- och kostnadsperspektiv. Vi erbjuder till exempel:

  • Klimatdeklarationer
  • Energianalyser
  • Substansflödesanalys
  • Miljössystemanalys
  • Kostnadsanalys
  • Datainsamling
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-06-07

 

Kontaktperson:
Ann Segerborg-Fick
Tel: 010-516 6914

 

Tjänster
Systemanalys

Vi gör systemanalyser utifrån vår spetskompetens inom jordbruk och avfallshantering.

 

Vid Jordbruk och livsmedel (f d JTI) produceras www.bioenergiportalen.se
– en digital kunskapsbank om lantbruksrelaterad bioenergi.

 

SP Biofuels
Jordbruk och livsmedel (f d JTI) deltar i kompetensplattformen SP Biofuels som samlar SP-koncernens resurser kring produktion och användning av förnybara drivmedel.

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se