publicerat_40.jpg

R 248 Intensivbehandling av vallfoder

Publikationstyp: Rapporter lantbruk och industri
Författare: Sundberg Martin, Pauly Thomas
År: 1998
Under senare år har resultat från flera oberoende studier i pilot- och laboratorieskala visat att en kraftig mekanisk bearbetning av vallgrödan vid slåttern kan vara en principiellt framgångsrik väg för att i långstråigt material styra upp ensileringsprocessen i önskad riktning. Genom att växtsaften blir lättare tillgänglig för mjölksyrabakterierna har lika bra eller bättre förutsättningar för ensileringsprocessen som med ett exakthackat material erhållits. På kontinenten marknadsförs redan idag slåttermaskiner där nya bearbetningsorgan tagits fram för att ge grödan en intensivare behandling. Föreliggande studie genomfördes för att klarlägga om den maskinutveckling som skett innebär att de positiva resultat av intensivbehandling som rapporterats nu kan börja utnyttjas i praktiken. I studien jämfördes två skördemetoder: intensivbehandlat foder bärgat med lastarvagn och foder som slagits med konventionell slåtterkross och bärgats med exakthack. Syftet var att belysa hur intensivbehandling av grödan påverkar dels förtorkningen i sträng, dels grödans ensileringsegenskaper.

Torkningsförloppet i sträng studerades i tre skördeomgångar under en tvåveckorsperiod. Prover för bestämning av torrsubstanshalt togs 3-4 gånger per dag tills ca 50 % ts-halt nåtts, eller så länge väderleken tillät. Sammantaget kunde inte någon avgörande skillnad i torkningshastighet mellan de både försöksleden konstateras.

Grödans ensilerbarhet undersöktes vid två skördetillfällen med ca två veckors mellan¬rum. Vid inläggningen togs grönmasseprov för kemiska och mikrobiella analyser. Dessutom utfördes konduktivitetsmätningar för att få ett mått på grödans bearbetningsgrad. Ensileringen utfördes i tvåliters glasburkar, där två burkar per försöksled bröts efter 2, 6, 30 och ca 100 dygns lagring och analyserades med avseende på ts-halt, pH, ammoniumkväve och flyktiga fettsyror (VFA). För leden med 100 dygns lagring gjordes dessutom en mikrobiell undersökning.

Konduktivitetsmätningarna visade att efter slåtter var skillnaden i bearbetnings¬grad mellan intensivbehandling och konventionell slåtterkross med valsar mycket liten. Efter bärgning var konduktiviteten i försöksledet bärgat med exakthack 2-3 gånger högre (dvs. kraftigare bearbetat) än i ledet bärgat med lastarvagn. I båda försöksomgångarna var sänkningen av pH-värdet i det intensivbehandlade försöksledet betydligt långsammare än i det exakthackade ledet. Detta beror sannolikt på att näringen för mjölksyrabakterierna varit mer svårtillgänglig i det intensivbehandlade materialet med dess lägre bearbetningsgrad, men till en del också på att det initiala antalet mjölksyrabakterier var större i fodret bärgat med exakthack. Intensivbehandlingen i den maskin som användes kan således, utifrån resultaten i dessa försök, inte anses vara tillräcklig för att i någon nämnvärd utsträckning påverka förutsättningarna för ensileringsprocessen i gynnsam riktning.

Antal:

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se