publicerat_40.jpg

J 115 Rötrest från biogasanläggningar - användning i lantbruket

Publikationstyp: JTI informerar
Författare: Baky Andras, Nordberg Åke, Salomon Eva, Rodhe Lena, Palm Ola
År: 2006
Biogas är ett högaktuellt drivmedel som kan ersätta bensin och diesel. Mera sällan talas om den restprodukt som man får genom biogasprocessen, rötresten. Den är ett utmärkt gödselmedel som på många sätt liknar svingödsel. JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik presenterar nu rötrestens egenskaper i ett populärvetenskapligt häfte.

Först måste man veta att rötrest inte får förväxlas med rötslam från reningsverken. Rötresten har sitt ursprung i slakteriavfall, stallgödsel, källsorterat livsmedelsavfall och lantbruksgrödor, och kan användas som gödsel för produktion av livsmedel. Det betyder att den kan användas på åkrar där det till exempel odlas spannmål för livsmedelsproduktion.

— Rötresten är framförallt intressant för gårdar som inte har djur och stallgödsel, eller där den kan ersätta kväve från handelsgödsel, säger Eva Salomon, forskare vid JTI.

De växtnärings- och spårämnen som fanns i materialet som rötades till biogas, blir kvar i rötresten. Näringsinnehållet varierar beroende på vilket material som har rötats.

Sju biogasanläggningar i Sverige är i dag certifierade, vilket innebär att kvaliteten på rötresten dokumenteras och följer ställda krav. Certifierad rötrest kallas ofta för biogödsel.

I JTI-häftet presenteras resultat och erfarenheter från de projekt som JTI har varit engagerad i när det gäller användning av rötrest i lantbruket. Dels gäller det Västerås, där lantbrukare levererar vallgröda till rötning, och sedan sprider rötresten på sina åkrar. Dels Jönköping, där man har spridit rötrest från matavfall till korn och havre.

En av slutsatserna från försöken är att näringskoncentrationen hos rötresten har stor betydelse för lönsamheten. Generellt gäller att växtnäringsrika råvaror som mat- och slakteriavfall och vallgrödor ger näringsrikare rötrest.

Se även tidigare häfte JTIinformerar nr 107, ”Producera biogas på gården”.

Antal: Ladda ner 710 KB

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se