publicerat_40.jpg

J 111 Ekogrisar i hydda eller stall - så påverkas djur, bonde och miljö

Publikationstyp: JTI informerar
Författare: Salomon Eva , Benfalk Christel, Geng Qiuqing, Lindahl Cecilia, Lindgren Kristina, Rundgren Margareta, Torén Anna
År: 2005
Det finns en del att tänka på om man låter ekogrisar gå utomhus under betesperioden. Rotationsintervallen för grisbetena bör till exempel vara långa från en grisgrupp till en annan, och manuell utfodring bör ersättas med del- eller helautomatisk.

Råden återfinns i ett populärvetenskapligt häfte från JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik i Uppsala. Häftet utgår från ett fyraårigt projekt där två utomhussystem för ekogrisar har granskats och jämförts med varandra.

Projektet är ovanligt, eftersom forskarna utifrån ett helhetsperspektiv har beaktat såväl god djurmiljö och hushållning med växtnäring som god arbetsmiljö.

- Vi vill arbeta för att utveckla uppfödningssystem som tar hänsyn till helheten. En god djurmiljö leder ju inte automatiskt till bättre arbetsmiljö och bättre hushållning av växtnäring eller vice versa, säger Eva Salomon, FoU-ledare vid JTI.

Forskarna konstaterar att det ur alla tre aspekter finns många fördelar med utomhussystem. Grisarna får utöva sina naturliga beteenden att böka i jorden och leta efter föda, risken minskar att grisarna ska få luftvägssjukdomar, bonden behöver inte lagra och sprida grisarnas gödsel, och utomhusvistelse under betesperioden är behagligt för både djur och människor.

Men det finns också nackdelar. Grisarna kan genom sitt bökande öka risken för växtnäringsförluster och deras gödsling kan leda till punktvis koncentration av växtnäring som belastar miljön negativt. För att kontrollera inälvsparasiterna krävs kunskap och i vissa fall kan mycket långa rotationsintervall behövas. Arbetet med utfodring, vattning och djurhantering kan bli mycket tungt för grisskötaren om man inte utnyttjar den teknik som finns.

Utomhussystem för grisar har vuxit fram sedan 1980-talet, då den ekologiska grisuppfödningen i Sverige började ta fart. Det har diskuterats mycket i branschen hur utomhussystemen bör utformas. I projektet som ligger till grund för häftet jämfördes ett delmobilt system där varje ny grisgrupp placeras i en ny betesfålla, med ett stationärt system. Där placerades nya grisgrupper i boxar i ett stall med betesfållor utanför, som nyligen använts av en utslaktad grisgrupp.

Antalet uppfödare med KRAV-godkända slaktsvin har minskat under 2000-talet till 50-60 stycken, men fler uppfödare har större besättningar och producerar 200 slaktsvin om året eller fler.

Antal: Ladda ner 560 KB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se