publicerat_40.jpg

J 109 Våtkompostering -maten du åt kan bli bra gödsel

Publikationstyp: JTI informerar
Författare: Malmén Linda
År: 2005
Om man våtkomposterar matavfall tillsammans med klosettvatten får man ett hygieniserat gödselmedel som näringsmässigt är jämförbart med stallgödsel. I dag eldas ofta matavfallet upp, och klosettvattnets näringsämnen återförs sällan till jordbruket. Detta trots att minst 50 % av hushållsavfallet senast år 2010 ska återvinnas och minst 60 % av fosforinnehållet i avlopp senast år 2015 ska återföras till produktiv mark.

Forskare vid JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik i Uppsala har sammanställt olika aspekter av våtkompostering som presenteras i ett populärvetenskapligt häfte. Processen vid våtkompostering bygger på samma princip som trädgårdskompostering, fast våtkomposten är flytande och pumpbar.

Vid komposteringen alstras värme som kan användas för att hygienisera materialet så att eventuella smittämnen som till exempel salmonella avdödas. Våtkomposten kan sedan användas som gödselmedel i till exempel spannmålsodlingar efter överenskommelse med spannmålsköparen och i odling av energigrödor.

–Våtkomposten blir minst lika hygieniskt säker som den stallgödsel som sprids på åkrarna, säger Ola Palm, FoU-chef vid JTI.

I häftet beskrivs tre våtkomposteringsanläggningar som är i drift i Sverige och på Åland. De anläggningar som finns i Sverige, Norge och Finland har uppförts i kretsloppssyfte, dvs för att återföra näringsinnehållet i det behandlade materialet till produktiv mark. I Tyskland och Schweiz har metoden använts för att behandla avloppsslam sedan 1970-talet, för att myndigheterna började ställa krav på slamhygienisering för att reducera sjukdomsalstrande organismer.

Antal: Ladda ner 399 KB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se