publicerat_40.jpg

R 377 Maskiner och metoder i vallodling

Publikationstyp: Rapporter lantbruk och industri
Författare: Pettersson Ola, Sundberg Martin, Westlin Hugo
År: 2009
Under 2007 genomförde JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik i sam­arbete med Statistiska Centralbyrån (SCB) en stor enkätundersökning riktad till svenska mjölkproducenter. I början av 2007 skickades ett frågeformulär ut till drygt 4 200 mjölkföretag med i huvudsak minst 25 mjölkkor. Enkätunder­sökningen genomfördes på uppdrag av Jordbruksverket (SJV) och syftade till att få en bild av vilka eventuella skillnader som finns över landet avseende maskin­bestånd och rutiner för att producera vallfoder. Det faktum att enkäten skickades ut i början av 2007, innebär i praktiken att de svar som lämnats avser de för­hållanden som rådde under 2006.

Utgående från Lantbruksregistret för 2005 (LBR 2005) gjordes ett strategiskt urval av företag med avseende på geografiska områden och antal mjölkkor i besätt­ningen. Detta urval omfattade 4 203 företag till vilka frågeformulär skickades.

I denna rapport redovisas resultat från utvalda delar av enkäten som har bedömts vara intressanta för en bredare publik. Resultaten redovisas ofta för åtta specifika produktionsområden (PO). Dessa produktionsområden är desamma som ofta används bland annat i jordbruksstatistiska sammanhang. I vissa fall redovisas även resultaten uppdelat på två olika besätt­ningsstorlekar; mindre än 50 mjölkkor respektive 50 eller fler mjölkkor. I rapporten kan man till exempel återfinna uppgifter om hur arbetsbredder på olika redskap varierar i Sverige, liksom uppgifter om vilka ensileringsmetoder som är vanligast i olika delar av landet. Det finns också uppgifter om traktorstorlekar, besättningsstorlekar och mycket mer.

Antal: Ladda ner 384 KB

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se