publicerat_40.jpg

R 390 Barnolycksfall i jordbruket

Publikationstyp: Rapporter lantbruk och industri
Författare: Lindahl Cecilia, Ringmar Anders, Adolfsson Niklas
År: 2009
Jord- och skogsbruket är rankat som en av de farligaste branscherna i Sverige. Varje år sker ett stort antal olyckor inom lantbruket och det är inte bara vuxna som drabbas utan också barn. I lantbruket omkommer 2-4 barn varje år i lant¬bruks¬-olyckor. Lantbruket är unikt eftersom det ofta är ett familjeföretag och gården fungerar både som arbetsplats och bostad. Som tradition låter man ofta barnen hjälpa till i arbetet på gården redan i tidig ålder. Detta är ett utmärkt sätt att låta barnen ta eget ansvar och känna sig delaktiga, men innebär också ökade risker.

Syftet med projektet var att, utifrån LRF Försäkrings arkiv, ta fram ett underlag för hur barnolycksfallen i lantbruket ser ut vad gäller frekvens, åldersfördelning, i vilka förlopp olyckorna registrerats och, där så var möjligt, även orsaken till olyckan. Barn definieras här som personer upp till 18 års ålder.

Totalt gicks 1 465 försäkringsanmälningar över en period på ca 8 år igenom. Av dessa var 106 anmälningar (7,2 %) kopplade till lantbruket. Av de skadade var 59 flickor (56 %) och 47 pojkar och medelåldern vid olyckstillfället var 12,8 år. Antalet olyckor ökade högre upp i åldrarna, vilket var väntat eftersom äldre barn oftare deltar i arbetet på gården och har mer riskabla arbetsuppgifter, som t.ex. att hantera stora maskiner. I åldrarna mellan 7 och 15 år var majoriteten av de drabbade flickor, medan pojkarna dominerade olyckorna vid 17 och 18 års ålder.

Resultaten visar att 60 % av olyckorna skedde under vår och sommar (april-augusti). Troligtvis är fler barn utsatta för risker under sommaren, då de är lediga och ofta hjälper till på gården under arbetsintensiva perioder, som t.ex. vid skörd. Olyckorna indelades i olika grupper baserat på olycksförloppet: häst (46 %), övriga djur (4 %), maskiner (20 %), skog (6 %), vedhantering (8 %) och övrigt (16 %). Av hästolyckorna var flickor drabbade i 92 % av fallen. Avramlingar var den vanligaste typen av olycka när det gäller häst. Vad gäller pojkar, så var den största skaderisken vid arbete med traktorer och andra jordbruksmaskiner. Samtliga skogsolyckor skedde vid manuellt arbete med motorsåg. Vedklyv var den vanligaste olycksorsaken vid vedhantering, oftast med en eller flera förlorade fingrar som följd. Gruppen övrigt innefattar sådant som inte passar in i någon av de andra grupperna, t.ex. fallolyckor, träffad av fallande föremål och träffad av hanterat föremål.

Resultaten ger en bra insyn i vilka typer av olyckor som barn råkar ut för i lant-bruket. Man ska dock vara medveten om att många olycksfall inte rapporteras och mörkertalet är troligtvis stort. För att kunna bedriva ett effektivt och lång-siktigt arbete för att minska barnolyckorna i lantbruket skulle det vara önskvärt med en bättre samlad statistik av inträffade olycksfall som drabbar barn i lant-bruket.

De olyckor som drabbar barn i lantbruket är många gånger onödiga och skulle enkelt kunna förhindras. För att lantbrukaren ska kunna göra gården säkrare för barnen krävs dock en medvetenhet och insikt om riskerna. De vuxna har ett ansvar att se till att barn tilldelas arbetsuppgifter som de klarar av och som är lämpliga för deras ålder, och att riskerna för olyckor så långt det är möjligt elimineras.

Antal: Ladda ner 343 KB

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se