publicerat_40.jpg

RKA 31 Utvärdering av gårdsbaserad biogasanläggning på Hagavik

Publikationstyp: Rapporter kretslopp och avfall
Författare: Edström Mats, Nordberg Åke, Ringmar Anders
År: 2005
En nybyggd gårdsbaserad biogasanläggning på 500 m3 rötkammarvolym med tillförsel av betblast, vallgröda, hästgödsel och bageriavfall har utvärderats. Dokumentation och utvärdering har skett från juli 2003 fram till september 2004. Under juli till november 2003 utvärderades uppstarten med avseende på biologiska och tekniska funktioner. Vidare mättes energiåtgång för olika nyckelkomponenter (t.ex. omrörare, macerator och skruvpump) som utgjorde underlag för beräkningar på mass- och energiflöden samt ekonomiskt utfall för drift vid full kapacitet. Under 2004 har funktion och erfarenheter från praktisk drift dokumenterats. Med gradvis ökning av den organiska belastningen har stabila betingelser i processen kunnat upprätthållas. Anläggningen har under 2004 periodvis varit ur produktion. Under juni till september rötades enbart ensilerad vallgröda och gasproduktionen har kontinu­erligt ökat med en allt större tillförsel av vallgröda. Under senare halvan av september har anläggningen dagligen tillförts 2-4 ton vallgröda per dag och gasproduktionen har varit 200-340 m3/dag. Rötning av enbart vallgröda i denna skala är relativt oprövat i Sverige. Vall- gröda är ett betydligt fiberrikare material än de substrat som normalt rötas (t.ex. flytgödsel och livsmedelsavfall). Detta påverkar påtagligt de reologiska egenskaperna, vilket ställer stora krav på anläggningens omrörare och pumpar liksom hur dessa drivs. Därför har det under driften kontinuerligt pågått en kunskapsuppbyggnad hos anläggningsägaren hur materialen ska hanteras för att erhålla bästa funktion vid anläggningens alla mekaniska komponenter. Utifrån erfarenheter av driften samt genomförda mätningar har beräkningar för full drift gjorts. Olika komponenters elbehov har uppmätts och anläggningens elbehov vid full drift beräknas motsvara 2-3 % av biogasens energiinnehåll. Värmebehovet motsvarar ca 15 % av biogasens energiinnehåll. Vid full produktion beräknas anläggningen generera 1300 MWh biogas/år. Vid kraftvärmeproduktion skulle nettoenergiproduktionen, efter att anläggningens interna energibehov räknats bort, bli 919 MWh/år varav 44 % utgörs av elektri­citet och resten värme. I detta fall har det antagits att en gasmotor med en verkningsgrad för el på ca 34 % och för värme på ca 55 % installeras. Investeringen för en komplett biogasanläggning beräknas till drygt 2,6 Mkr. Hittills har ca 2 Mkr investerats, där 0,6 Mkr erhållits som ett investeringsbidrag. Relaterat till utvunnen biogas motsvarar investeringen inklusive bidrag 17,9 Mkr/MW gaseffekt. Ett medelpris på minst 0,40 SEK/kWh nettoproducerad energi behövs för att anläggningen skall kunna redovisa ett ekonomiskt noll­resultat. Biogasanläggningen beräknas kunna reducera CO2-emissionerna med 440 ton/år, vid en jämförelse med elproduktion via kolkondenskraftverk och värmeproduktion via olja. Om det statliga investeringsbidraget till anläggningen sätts i relation till minskade CO2-emissioner blir kostnaden för denna åtgärd 0,15 kr/kg CO2 under anläggningens avskrivningstid.

Antal: Ladda ner 299 KB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se